Praca

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

 

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6
62-510 Konin

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
samodzielny referent nie wyłoniono kandydata.

Uzasadnienie:

Na stanowisko samodzielnego referenta w Zespole Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zgłosiła się
1 osoba.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości zagadnień wymaganych na aplikowane stanowisko, podczas której kandydat prezentował swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Komisja oceniła, że kandydat nie spełnia wymagań koniecznych do podjęcia pracy
na proponowanym stanowisku, nie posiada odpowiedniej wiedzy w zakresie wymaganym w ogłoszeniu. Wobec powyższych okoliczności kandydat nie zostanie zatrudniony na stanowisku samodzielny referent.

 

Konin, dn. 08.12.2023 r.

 

Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie

mgr Karol Leszczyński

  

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

Na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA w Zespole Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zgłosiła się
1 osoba.

Do dalszego postępowania został zakwalifikowany 1 kandydat.
Osobę zakwalifikowaną powiadomimy telefonicznie.
Dalsze postępowanie polegało będzie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu znajomości:

 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465),

 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.),

 1. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
  (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.),
 3. Przepisów regulujących zasady zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach samorządowych.

Zapraszamy do siedziby Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (budynek A, sekretariat)
w dniu 05 grudnia 2023 r. o godz. 1000.

Prosimy o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Konin, dn. 01.12.2023 r.

Dyrektor szkoły
Karol Leszczyński

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
– SAMODZIELNY REFERENT

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, BUDOWLANYCH 6 , 62-510 KONIN

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – SAMODZIELNY REFERENT
do działu księgowości Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego Eugeniusza Kwiatkowskiego w KoninieNazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)
Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 243 32 68

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska urzędniczego:
samodzielny referent

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

a) wymagania podstawowe:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

b) wymagania dodatkowe:

 • udokumentowane roczne doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE – głównie Excel,
 • znajomość obsługi programów komputerowych – Płace Vulcan, Płatnik , SIO,
 • znajomość przepisów:
  Kodeksu Pracy,
  Karty Nauczyciela,
  przepisów regulujących zasady zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach samorządowych,
  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU OBEJMUJE m. in.:

 1. Przygotowywanie i sporządzanie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.
 2. Naliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
 3. Prowadzenie kartotek zarobkowych i zasiłkowych pracowników szkoły.
 4. Wykonywanie miesięcznych naliczeń składek ubezpieczeniowych i ich przekazywanie do ZUS.
 1. Sporządzanie rozliczenia miesięcznego podatku dochodowego i przesyłanie do urzędu skarbowego.
 2. Przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zasiłkach chorobowych dla osób ubiegających się o emeryturę lub rentę (Rp-7).
 3. Wprowadzanie danych dotyczących wynagrodzeń do Systemu Informacji Oświatowej.
 4. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
 5. Wykonywanie PIT-4, PIT-8A, PIT-8B i PIT-11.
 6. Wystawianie zaświadczeń o dochodach emerytów celem rozliczenia z ZUS.
 7. Uzgadnianie kosztów i wydatków dotyczących wynagrodzeń celem przygotowania sprawozdań miesięcznych i rocznych.
 8. Obsługa programu bankowego, przygotowywanie i przesyłanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i pozostałych opłat.
 9. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie funduszu płac.
 10. Sporządzanie projektów rocznych planów wynagrodzeń.
 11. Przygotowywanie przewidywanego wykonania wynagrodzeń.
 12. Archiwizacja dokumentów płacowych.
 13. Sporządzanie informacji do SIO.
 14. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora i głównego księgowego.
 15. Wykonywanie zadań na sąsiednim stanowisku pracy w księgowości oraz zastępstwo
  w tych sprawach podczas nieobecności (urlop, choroba).

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym, budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna,
 • stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
 • praca w godzinach: 7.00-15.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplomy),
 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
  wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE:

 1. złożenie wymaganych dokumentów,
 2. spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 1. Wymagane jest składanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej
  w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin.
 2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
  do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent do działu Księgowości Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie” w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach:
  od 7.30 do 14.30 do dnia 20.11.2023 r. w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa
  i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,ul. Budowlanych 6, pok. 1 – sekretariat szkoły (decyduje data wpływu).
 3. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się
do dalszego postępowania zostaną powiadomione telefonicznie indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie http://bip.zsbikz.konin.pl/ zakładce praca oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

 Konin, 06.11.2023 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
mgr Karol Leszczyński

OGŁOSZENIE ZSBiKZ o naborze 06.11.2023

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji

Kwestionariusz_osobowy

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celow rekrutacji

Oświadczenie o niekaralności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6
62-510 Konin

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
referent została wybrana

Pani Krystecka Katarzyna zamieszkała w Woli Podłężnej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu ze znajomości zagadnień wymaganych na aplikowane stanowisko, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pani Krystecka Katarzyna wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wynikających z pracy na stanowisku referent osiągając bardzo dobry wynik testu
oraz posiada kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowiska referent w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Konin, dn. 30.10.2023 r.

Dyrektor szkoły
Karol Leszczyński

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

Na stanowisko REFERENTA w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zgłosiło się 12 kandydatów.

Do dalszego postępowania zostało zakwalifikowanych 7 kandydatów.

Osoby zakwalifikowane powiadomimy telefonicznie.

Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

 1. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz 998 z późn. zm.).
 1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775).

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Zapraszamy do siedziby Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (budynek A, sekretariat) w dniu 30 października 2023 r. o godz. 1000.

Prosimy o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Konin, dn. 26.10.2023 r.

Dyrektor szkoły
Karol Leszczyński

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

Na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA w Zespole Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zgłosiły się
2 osoby, które nie zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania z powodu niewystarczającego spełnienia oczekiwanych wymagań przez kandydatów.

Nie rozstrzygnięto naboru na wolne stanowisko urzędnicze – samodzielny referent
w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

 Konin, 25.10.2023 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
m
gr Karol Leszczyński

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
– SAMODZIELNY REFERENT

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
UL. BUDOWLANYCH 6 , 62-510 KONIN
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – SAMODZIELNY REFERENT
do działu księgowości Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 243 32 68

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska urzędniczego:
samodzielny referent

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM: 

a) wymagania podstawowe:

       posiada obywatelstwo polskie,

       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

       niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

       posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne,

       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

b) wymagania dodatkowe:

       udokumentowane 2 letnie doświadczenie w płacach,

       umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE – głównie Excel,

       znajomość obsługi programów komputerowych – Płace Vulcan, Płatnik , SIO,

        znajomość przepisów:

      Kodeksu Pracy,

Karty Nauczyciela,

przepisów regulujących zasady zatrudnienia i wynagradzania w jednostkach samorządowych,

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

       dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,

       odpowiedzialność,

       dyspozycyjność.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU OBEJMUJE m. in.:

            1.      Przygotowywanie i sporządzanie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

2.     Naliczanie zasiłków chorobowych i opiekuńczych.

3.     Prowadzenie kartotek zarobkowych i zasiłkowych pracowników szkoły.

4.     Wykonywanie miesięcznych naliczeń składek ubezpieczeniowych i ich przekazywanie

do ZUS.

5.     Sporządzanie rozliczenia miesięcznego podatku dochodowego i przesyłanie do urzędu skarbowego.

6.     Przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach i zasiłkach chorobowych dla osób ubiegających się o emeryturę lub rentę (Rp-7).

7.     Wprowadzanie danych dotyczących wynagrodzeń do Systemu Informacji Oświatowej.

8.     Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

9.     Wykonywanie PIT-4, PIT-8A, PIT-8B i PIT-11.

10.  Wystawianie zaświadczeń o dochodach emerytów celem rozliczenia z ZUS.

11.  Uzgadnianie kosztów i wydatków dotyczących wynagrodzeń celem przygotowania sprawozdań miesięcznych i rocznych.

12.  Obsługa programu bankowego, przygotowywanie i przesyłanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i pozostałych opłat.

13.  Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie funduszu płac.

14.  Sporządzanie projektów rocznych planów wynagrodzeń.

15.  Przygotowywanie przewidywanego wykonania wynagrodzeń.

16.  Archiwizacja dokumentów płacowych.

17.  Sporządzanie informacji do SIO.

18.  Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora i głównego księgowego.

19. Wykonywanie zadań na sąsiednim stanowisku pracy w księgowości oraz zastępstwo w tych sprawach podczas nieobecności (urlop, choroba).
 

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

       praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym, budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych,

       praca administracyjno-biurowa,

       większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

       częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna,

       stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,

       praca w godzinach: 7.00-15.00.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1.     list motywacyjny,

2.     życiorys – curriculum vitae,

3.     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru,

4.     kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplomy),

5.     kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),

6.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7.     oświadczenie o niekaralności,

8.     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9.     klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji.

 

WYMOGI FORMALNE:

1.     złożenie wymaganych dokumentów,

2.     spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

1.     Wymagane jest składanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej
w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin.

2.     Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent do działu Księgowości Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie” w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach:
od 7.30 do 14.30 do dnia 23.10.2023 r. w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,ul. Budowlanych 6, pok. 1 – sekretariat szkoły (decyduje data wpływu).

3.     Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się
do dalszego postępowania zostaną powiadomione telefonicznie indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie http://bip.zsbikz.konin.pl/ zakładce praca oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budownictwa
i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

 

 Konin, 09.10.2023 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
mgr Karol Leszczyński

 

OGŁOSZENIE ZSBiKZ o naborze 09.10.2023 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji 

Kwestionariusz osobowy 

Oświadczenie o przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

Oświadczenie o niekaralności

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

– REFERENT

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
UL. BUDOWLANYCH 6 , 62-510 KONIN
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – REFERENT
w sekretariacie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 243 32 68

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska urzędniczego:
referent

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 

a) wymagania podstawowe:

       posiada obywatelstwo polskie,

       ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

       niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

       wykształcenie wyższe,

       doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w jednostkach samorządu terytorialnego poświadczone stosownymi dokumentami,

       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

b) wymagania dodatkowe:

       umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE – głównie Excel, Word,

       znajomość obsługi Planu Lekcji Optivum, Portalu LIBRUS, SIO, elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP,

       umiejętność szybkiego przyswajania nowych systemów informatycznych,

       znajomość przepisów: Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeksu Pracy, Ustawy
o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,

       dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,

       odpowiedzialność,

       dyspozycyjność.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU OBEJMUJE m. in.:

1.     Prowadzenie i obsługa sekretariatu.

2. Zapewnienie komunikacji pomiędzy pracownikami i interesantami poprzez obsługę telefonów oraz służbowej skrzynki mailowej.

3.     Przyjmowanie, odbieranie i wysyłanie korespondencji wg instrukcji kancelaryjnej.

4.     Obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

5.     Tworzenie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego zgodnie
z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

6.  Zarządzanie obiegiem dokumentów, redagowanie zleconych pism, prowadzenie rejestrów zarządzeń dyrektora, itp.

7.     Obsługa urządzeń biurowych dla potrzeb administracji oraz kadry kierowniczej.

8.     Pomoc w sporządzaniu informacji do SIO.

9.     Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora i kadrę kierowniczą.

10.  Kierowanie ruchem gości i interesantów, organizacja spotkań z dyrektorem szkoły

i wicedyrektorami zgodnie z prowadzonym terminarzem, odpowiadanie za całokształt pracy sekretariatu.

11.  Prowadzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

12. Prowadzenie ewidencji biletów MZK oraz sprawdzanie na koniec każdego miesiąca stanu wartościowego i ilościowego biletów MZK.

13.  Prowadzenie księgi wyjść służbowych pracowników szkoły oraz wyjść nauczycieli
z uczniami.

14. Prowadzenie rejestru poleceń wyjazdów służbowych oraz przygotowywanie druków polecenie wyjazdu służbowego delegowanych pracowników.

15.  Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przyznawania stypendiów naukowych, sportowych, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Wielkopolskiego
dla uczniów.

16. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS (np. kompletowanie wniosków oraz wystawianie decyzji, sporządzanie umów o przyznanych pożyczkach).

17.  Obsługa i współpraca z Radą Rodziców przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

18.  Organizacja zbiórki składek na ubezpieczenie uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela.

19.  Wykonywanie czynności związanych z rozliczeniem inwentaryzacji jednostki
i oraz składników majątkowych.

20.  Opracowanie sprawozdań i ankiet dotyczących pracy szkoły. 

21. Zastępowanie pracownika sekretariatu uczniowskiego oraz pracownika kadr podczas jego nieobecności.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

       praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym, budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych,

       praca administracyjno-biurowa,

       większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

       częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna,

       stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,

       praca w godzinach: 7.00-15.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.     list motywacyjny,

2.     życiorys – curriculum vitae,

3.     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru,

4.     kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplomy),

5.     kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),

6.     kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

7.     oświadczenie o niekaralności,

8.     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

9.     klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do celów rekrutacji.

WYMOGI FORMALNE:

1.     złożenie wymaganych dokumentów,

2.     spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

1.     Wymagane jest składanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej
w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin.

2.     Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – referent w sekretariacie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie
” w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 14.30
do dnia 23.10.2023 r. w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6,
pok. 1 – sekretariat szkoły (decyduje data wpływu).

3.     Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

 Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się
do dalszego postępowania zostaną powiadomione telefonicznie indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie http://bip.zsbikz.konin.pl/ zakładce praca oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

 

 Konin, 09.10.2023 r.

Dyrektor

Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

mgr Karol Leszczyński

 

OGŁOSZENIE ZSBiKZ o naborze z dnia 09.10.2023

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz osobowy – wersja edytowalna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji

 
    

 

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

INFORMACJA O wynikach naboru

 

 

 

Konin, dn. 24.01.2022

Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
mgr Karol Leszczyński

 

 
INFORMACJA O KANDYDATACH 
 
INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

 

Na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zgłosiło się 9 kandydatów. Do dalszego postępowania zostało zakwalifikowanych 7 kandydatów, którzy zostaną telefonicznie poinformowani o terminie spotkania kwalifikacyjnego.
Konin, dn. 13.01.2022Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
mgr Karol Leszczyński

 

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. 
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SAMODZIELNY REFERENT
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
ul. BUDOWLANYCH 6 , 62-510 KONIN

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – SAMODZIELNY REFERENT

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 243 32 68

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska urzędniczego:
samodzielny referent

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 a) wymagania podstawowe:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

a) wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 2-letni staż pracy do wykonywania pracy na w/w stanowisku lub podobnym,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE,
 • znajomość obsługi programów komputerowych – Księgowość Optivum, DOSKOMP Rejestr VAT,
 • znajomość przepisów:
  ustawy o Finansach publicznych,
  ustawy o rachunkowości,
  ustawy o podatku VAT,
  ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  ustawy o ochronie danych osobowych,
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.
 • znajomość struktury organizacyjnej szkoły oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
  rzeczowego wykazu akt,
 • znajomość przepisów bhp,
 • dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU OBEJMUJE m. in.:

 1. Prowadzenie kasy oraz sporządzanie raportów kasowych.
 2. Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Księgowość Optivum
  i DOSKOMP Rejestr Vat.
 3. Obsługa programu bankowego, przygotowanie przelewów bankowych.
 4. Archiwizacja dokumentów księgowych.
 5. Sporządzanie informacji do SIO.
 6. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora i głównego księgowego.
 7. Wykonywanie zadań na sąsiednim stanowisku pracy w księgowości oraz zastępstwo
  w tych sprawach podczas nieobecności (urlop, choroba).

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym, budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna,
 • stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
 • praca w godzinach: 7.00-15.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyższej 2%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplomy),
 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
  wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy
  na stanowisku samodzielnego referenta,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. klauzula o RODO.

WYMOGI FORMALNE:

 1. złożenie wymaganych dokumentów,
 2. spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 1. Wymagane jest składanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej
  w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin.
 2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
  do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ” w dniach:
  od poniedziałku do piątku
  w godzinach: od 8.00 do 15.00 do dnia 08.12.2021 r. w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
  Budowlanych 6, pok. 1 – sekretariat szkoły (decyduje data wpływu).
 3. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą na adres szkoły.
 4. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się
do dalszego postępowania zostaną powiadomione indywidualnie (telefonicznie lub mailowo).

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie http://bip.zsbikz.konin.pl/ zakładce praca oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

 Konin, dn. 24.11.2021

Dyrektor

Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

mgr Karol Leszczyński

Oświadczenie-o-stanie-zdrowia
Oswiadczenie_o_przetwarzanie_danych_osobowych_do_celow_rekrutacji
kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralnosci

Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_w_celach_rekrutacji