Praca

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

INFORMACJA O wynikach naboru

 

 

Konin, dn. 24.01.2022

Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
mgr Karol Leszczyński

 

 
INFORMACJA O KANDYDATACH 
 
INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

 

Na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zgłosiło się 9 kandydatów. Do dalszego postępowania zostało zakwalifikowanych 7 kandydatów, którzy zostaną telefonicznie poinformowani o terminie spotkania kwalifikacyjnego.
Konin, dn. 13.01.2022Dyrektor
Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
mgr Karol Leszczyński

 

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. 
EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE
O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SAMODZIELNY REFERENT
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO
ul. BUDOWLANYCH 6 , 62-510 KONIN

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – SAMODZIELNY REFERENT

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 243 32 68

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska urzędniczego:
samodzielny referent

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

 a) wymagania podstawowe:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

a) wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 2-letni staż pracy do wykonywania pracy na w/w stanowisku lub podobnym,
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE,
 • znajomość obsługi programów komputerowych – Księgowość Optivum, DOSKOMP Rejestr VAT,
 • znajomość przepisów:
  ustawy o Finansach publicznych,
  ustawy o rachunkowości,
  ustawy o podatku VAT,
  ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  ustawy o ochronie danych osobowych,
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.
 • znajomość struktury organizacyjnej szkoły oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
  rzeczowego wykazu akt,
 • znajomość przepisów bhp,
 • dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU OBEJMUJE m. in.:

 1. Prowadzenie kasy oraz sporządzanie raportów kasowych.
 2. Wprowadzanie dokumentów księgowych do programu Księgowość Optivum
  i DOSKOMP Rejestr Vat.
 3. Obsługa programu bankowego, przygotowanie przelewów bankowych.
 4. Archiwizacja dokumentów księgowych.
 5. Sporządzanie informacji do SIO.
 6. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora i głównego księgowego.
 7. Wykonywanie zadań na sąsiednim stanowisku pracy w księgowości oraz zastępstwo
  w tych sprawach podczas nieobecności (urlop, choroba).

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym, budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych,
 • praca administracyjno-biurowa,
 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
 • częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna,
 • stres związany z koniecznością koordynowania wielu spraw jednocześnie,
 • praca w godzinach: 7.00-15.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyższej 2%.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru,
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplomy),
 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
  wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy
  na stanowisku samodzielnego referenta,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. klauzula o RODO.

WYMOGI FORMALNE:

 1. złożenie wymaganych dokumentów,
 2. spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 1. Wymagane jest składanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej
  w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin.
 2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem
  do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – samodzielny referent ” w dniach:
  od poniedziałku do piątku
  w godzinach: od 8.00 do 15.00 do dnia 08.12.2021 r. w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
  Budowlanych 6, pok. 1 – sekretariat szkoły (decyduje data wpływu).
 3. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą na adres szkoły.
 4. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się
do dalszego postępowania zostaną powiadomione indywidualnie (telefonicznie lub mailowo).

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie http://bip.zsbikz.konin.pl/ zakładce praca oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

 Konin, dn. 24.11.2021

Dyrektor

Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

mgr Karol Leszczyński

Oświadczenie-o-stanie-zdrowia
Oswiadczenie_o_przetwarzanie_danych_osobowych_do_celow_rekrutacji
kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralnosci

Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_w_celach_rekrutacji