Praca

OGŁOSZENIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

– REFERENT

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

UL. BUDOWLANYCH 6 , 62-510 KONIN

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze – REFERENT

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy)

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 243 32 68

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Określenie stanowiska urzędniczego:
referent

w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

a) wymagania podstawowe:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • posiada wykształcenie wyższe,

 • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

b) wymagania dodatkowe:

 • co najmniej 2-letni staż pracy do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

 • umiejętność obsługi komputera – pakiet biurowy MS OFFICE,

 • znajomość obsługi programów komputerowych – Inwentarz Optimum,

 • umiejętność sporządzania umów z kontrahentami,

 • znajomość przepisów:

ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
ustawy o Finansach publicznych,

ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
ustawy o ochronie danych osobowych,

ustawy o dostępie do informacji publicznej, oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.
znajomość struktury organizacyjnej szkoły oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt,

 • znajomość przepisów bhp,

 • dokładność i rzetelność oraz dobra organizacja pracy,

 • odpowiedzialność,

 • dyspozycyjność.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW NA STANOWISKU OBEJMUJE m. in.:

 1. przyjmowanie zapotrzebowań i techniczne przygotowanie do realizacji

– zamawianie materiałów na podstawie dostarczonych i zaakceptowanych zapotrzebowań,

– sporządzanie umów z kontrahentami i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zakupów
i usług (umowy, zamówienia) zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i uchwałami Urzędu Miejskiego w Koninie,

 1. prowadzenie zbiorczych ksiąg inwentarzowych środków trwałych na programie Inwentarz Optimum,

 2. wydawanie należnych świadczeń BHP i prowadzenie imiennych kartotek,

 3. wystawianie rachunków (faktur) sprzedaży – obsługa programu Centralny Rejestr VAT, sporządzanie deklaracji VAT-7,

 4. techniczne przygotowanie rachunków do księgowania i zapłaty – opieczętowanie, dopilnowanie opisów, podpisów, sprawdzenie pod względem rachunkowym,

 5. obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 6. uzgadnianie rozrachunków: zaległości, nadpłaty, wystawianie wezwań do zapłaty i not odsetkowych w zakresie należności z tytułu dochodów,

 7. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem kasy,

 8. wykonywanie innych poleceń dyrekcji związanych z bieżącymi potrzebami szkoły.

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy oświetleniu częściowo sztucznym, w budynku trzykondygnacyjnym, budynek nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych,

 • praca administracyjno-biurowa,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,

 • częstotliwość wyjazdów służbowych: okazjonalna,

 • praca w godzinach: 7.00-15.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w październiku 2018 r., jest wyższy niż 2% w rozumieniu Art. 21. 2c. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (teks jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 511
z poźn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – curriculum vitae (w szczególności: wykształcenie, opis przebiegu pracy zawodowej, informacje o stażu pracy),

 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje (dyplomy),

 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
  wymagany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zakresy obowiązków),

 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 7. oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku referenta,

 8. oświadczenie o niekaralności,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji „
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz  art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych)”.

WYMOGI FORMALNE:

 1. złożenie wymaganych dokumentów,

 2. spełnienie wymagań związanych ze stanowiskiem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

 1. Wymagane jest składanie dokumentów aplikacyjnych w wersji papierowej
  w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin.

 2. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – referent ” w dniach: od poniedziałku do piątku
  w godzinach: od 8.00 do 15.00
  do dnia 14.12.2018 r. w siedzibie Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
  ul. Budowlanych 6, pok. 1 – sekretariat szkoły (decyduje data wpływu).

 3. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą na adres szkoły.

 4. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz  art. 9 ust. 2 lit a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” z własnoręcznym podpisem.

Brak podpisu pod w/w klauzulą spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 1. Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

INNE INFORMACJE:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się
do dalszego postępowania zostaną powiadomione indywidualnie (telefonicznie lub mailowo).

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie
http://bip.zsbikz.konin.pl/  w zakładce praca oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Koninie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

mgr Karol Leszczyński

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celach rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie,
  62-510 Konin, ul. Budowlanych 6,

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Koninie możliwy jest pod numerem tel. 632401225 lub adresem email: iod@konin.um.gov.pl,

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowisko na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych – w celu prawidłowego wypełnienia umowy o pracę,

 1. Pani/Pana dane osobowe jako kandydata przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru na to stanowisko (art. 15 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych),

 2. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznych
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zweryfikowania spełnienia wymagań w naborze na wolne stanowisko i odrzuceniem kandydatury.

 3. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Załączniki:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celow rekrutacji

Oświadczenie-o-stanie-zdrowia

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o niekaralnosci

 

INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

 

Na stanowisko REFERENTA w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie zgłosiło się 9 kandydatów.

Do dalszego postępowania zostało zakwalifikowanych 9 kandydatów.

Osoby zakwalifikowane powiadomimy telefonicznie.

Dalsze postępowanie polegało będzie na napisaniu testu z zakresu znajomości:

1.    Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 1986, z późn. zm.).

2.    Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., Nr 2077, z późn. zm.).

3.    Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 2096).

4.    Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., Nr 1025, z późn. zm.).

 

Następnie z osobami, które najlepiej napiszą test, tego samego dnia przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne kończące postępowanie.

Zapraszamy do siedziby Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, ul. Budowlanych 6, 62-510 Konin (budynek A, sekretariat) w dniu 7 stycznia 2019 r. o godz. 1000.

Prosimy o przybycie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Zastrzegamy sobie unieważnienie postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

 

 

Dyrektor szkoły

Karol Leszczyński

 ——————————————————————————————————————————————-

 

Konin, dn. 21.12.2018 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

 

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie
ul. Budowlanych 6
62-510 Konin

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta został wybrany

Pan Kaźmierczak Marcin zamieszkały w Koninie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o wyniki testu i rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Pan Kaźmierczak Marcin wykazał się najlepszymi kwalifikacjami do objęcia stanowiska referenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

 

Dyrektor szkoły

Karol Leszczyński

 

Konin, dn. 10.01.2019 r.