Przetargi-Oferty

Zapytanie ofertowe 3/2022/ZSBIKZ
prowadzone w trybie- Rozeznania rynku na „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na
budowę boisk sportowych I etap: ZSB i III Liceum”
w ramach projektu pn. „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju
miast POPT 2014-2020” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
W zakresie : wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk
sportowych I Etap dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Koninie

Zapytanie ofertowe 3-2022-ZSBIKZ

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2

Załączniki nr 3 i nr 4

załącznik nr 5

Załącznik nr 6 projekt umowy

załącznik nr 7 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 wykaz osób

załącznik nr-9-Wykaz usług

22.02.2022

Informacja z otwarcia ofert na Zapytanie ofertowe 3/2022/ZSBIKZ

prowadzone w trybie- Rozeznania rynku  na „Wykonanie   dokumentacji projektowo-technicznej na budowę boisk sportowych I etap: ZSB i III Liceum”

w ramach projektu pn. „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

W zakresie : wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę  boisk sportowych I Etap  dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Informacja z otwarcia ofert

02.03.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla ogłoszonego

Zapytania Ofertowego nr 3/2022/ZSBIKZ

na „Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę boisk sportowych I etap: ZSB i III Liceum”

w ramach projektu pn. „Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Prowadzonego w trybie- Rozeznanie rynku jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę boisk sportowych I Etap dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.03.2022 r.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022/UE
Prowadzone w trybie- zapytania ofertowego – Rozeznanie rynku na „Dostawę wyposażenia do pracowni zawodowych  dla  Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w  Koninie”

 w projekcie „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”  
-narzędzia i sprzęt do pracowni budowlanej

Zapytanie ofertowe 2-2022-UE

Specyfikacja przedmiotu zamówienia załącznik nr 1

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 formularz cenowy
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kopitałowych 
Załącznik nr 5 projekt umowy 

02.02.2022

 
 

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2/2022/UE

Informacja z otwarcia ofert 2/2002/UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania: Zapytanie ofertowe nr 2/2022/UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2002/UE

Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”

Baza konkurencyjności, ogłoszenie nr 2022-24800-90950

Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/90950

01.02.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania:

Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”

Informację z otwarcia ofert wraz z listą uczestników postępowania z ich ofertą cenową, Zamawiający zamieścił w bazie konkurencyjności.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy postępowania: Baza konkurencyjności, ogłoszenie nr 2022-24800-90950

Informację  o wyborze najkorzystniejszej oferty  Zamawiający umieścił w bazie konkurencyjności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Nr sprawy: ZSBiKZ/2/2021/UE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/781d2f47-0795-4f53-9b70-ee533d3fc606

identyfikator postępowania: 781d2f47-0795-4f53-9b70-ee533d3fc606

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.

22.11.2021

Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Nr sprawy: ZSBiKZ/2/2021/UE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/781d2f47-0795-4f53-9b70-ee533d3fc606

identyfikator postępowania: 781d2f47-0795-4f53-9b70-ee533d3fc606

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.

Nr sprawy: ZSBiKZ/1/2021/UE
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej pod adresem:

Wszelkie wyjaśnienia i zmiany treści SWZ zamieszczane będą pod wyżej wymienionym adresem.

Prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w projekcie „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”
Ogłoszenie nr 2021-24800-59916 – baza konkurencyjności

Baza konkurencyjności –

link do ogłoszenia w bazie

Informacja o unieważnieniu postępowania

Prace adaptacyjne w pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w projekcie „Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy”

1.załącznik nr 1 – opis przedmiotu

2.Załącznik nr 1A przedmiar robót

3.załącznik nr 2 – formularz ofertowy

4.załącznik nr 3 – wykaz zrealizowanych robót budowlanych

5.załącznik nr 4 – projekt umowy_adaptacja

6.załącznik nr 5 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

7.kosztorys ofertowy

8.Zapytanie ofertowe nr 1-2021

Ogłoszenie nr 2021-24800-56814 – baza konkurencyjności

Administrator 3

Informacja o unieważnieniu postępowania

Administrator 16 lipca

Informacja o wybranym wykonawcy

na „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia logistycznego i doradztwa edukacyjno-zawodowego”
w projekcie „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej
w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”

1/2017

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM KONKURSIE OFERT

Remont parkingu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

2/2017

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM KONKURSIE OFERT

Remont parkingu przy Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

na „Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia logistycznego i doradztwa edukacyjno-zawodowego”
w projekcie „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej
w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”

Termin składania ofert

do dnia 01-09-2017

Nazwa zamawiającego

MIASTO KONIN/ ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz podpisanymi załącznikami należy przygotować w formie pisemnej, zgodnej ze wzorami stanowiącymi załącznik do zapytania ofertowego, z podaniem wartości netto, VAT i kwoty brutto i przesłać ją lub złożyć osobiście na adres:

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie , 62-510 Konin, ul. Budowlanych 6

z dopiskiem: Sprzęt komputerowego i multimedialny do pracowni kształcenia logistycznego i doradztwa edukacyjno-zawodowego

Termin złożenia oferty: do 01.09.2017 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina faktycznego wpływu do Zamawiającego)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jarosław Michalski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

63-2433268 / 693144765

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego i oprogramowania w 2017 r. dla Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie w ilościach i o konfiguracji wymienionych w załączniku nr 1 do zapytania.
Całość zamówienia podzielona została na 3 części.
Część I – wyposażenie pracowni logistyki : zestawy komputerowe, drukarka , laptopy, projektor, itd.
Część II – przenośna tablica multimedialna (wersja bezprzewodowa),tablica interaktywna,
Część III – laptop, drukarka i projektor multimedialny

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Konin Miejscowość: Konin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyposażenie do pracowni kształcenia logistycznego i doradztwa edukacyjno-zawodowego Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni kształcenia logistycznego i doradztwa edukacyjno-zawodowego na rzecz Zamawiającego, dotyczącego projektu „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

2.2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część I
CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania
Część II
CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne
Część III
CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do siedziby zamawiającego do 25 września 2017 r

Załączniki

* Zapytanie ofertowe

* Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – przedmiot zamówienia

* Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty

* Załącznik do formularza ofertowego – Formularz cenowy (szczegółową kalkulacją cen poszczególnych elementów wyposażenia)

* Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz wykonanych dostaw

* Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy

* Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
4.2. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4.3. Z postępowania wykluczeni są ponadto Wykonawcy, którzy:
a) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie, chyba, że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności;
b) w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylili się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty;
c) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia.
4.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
4.5. Oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych uważa się za odrzucone.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie potwierdzone przez wykaz dostaw określony w załączniku nr 3 do zapytania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch usług, gdzie przedmiotem usługi była kompleksowa dostawa do szkół sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i nośnikami danych oraz sprzętu projekcyjnego o wartości co najmniej 50 tys. PLN wykonanych w ostatnich 3 latach.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Uwagi:
1. Całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa, sprawna technicznie i wcześniej nieużywana.
2. Wymieniony wyżej przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego zgodnie z harmonogramem uzgodnionym między Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Wykonawca dostarczy oraz przekaże sprzęt, dokumentację, płyty instalacyjne itd.
4. Zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru sprzętu zgodnie z treścią umowy.
5. Wykonawca przekaże, w formie zestawienia w wersji elektronicznej, wykaz dostarczonego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych.
7. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, na inne oprogramowanie lub urządzenia niż wymienione w niniejszym załączniku pod warunkiem, że Wykonawca zapewni (zrealizuje) pełną funkcjonalność dostarczonego oprogramowania lub sprzętu, w środowisku informatycznym Zamawiającego.
8. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego.
9. Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE.
10. Reakcja serwisu maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki.
11. Naprawa zgłoszonej usterki u następuje u Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu.

Warunki zmiany umowy

Projekt umowy w załączeniu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy wraz z Formularzem cenowym (szczegółową kalkulacją cen poszczególnych elementów wyposażenia)
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wykaz dostaw,
Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium: „Cena brutto” (C) – waga 70% (max. 70 pkt.)
Kryterium: „Skrócenie czasu naprawy zgłoszonej usterki u Zamawiającego w miejscu instalacji sprzętu” (S) – waga 30% (max. 30 pkt.)

Kryterium CENA (BRUTTO):
Liczba punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona według poniższego wzoru:

C= C min./C bad. x 70 % 1 % – 1 punkt
gdzie:
C – liczba punktów oferty badanej
C min. – cena minimalna brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej brutto

Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 70 punktów.

Kryterium SKRÓCENIE CZASU NAPRAWY ZGŁOSZONEJ USTERKI
U ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU INSTALACJI SPRZĘTU:
Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium SKRÓCENIE CZASU NAPRAWY ZGŁOSZONEJ USTERKI U ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU INSTALACJI SPRZĘTU przyzna punktację w następujący sposób:

Skrócenie czasu naprawy do 5 dni roboczych – 10 pkt
Skrócenie czasu naprawy do 4 dni roboczych – 20 pkt
Skrócenie czasu naprawy do 3 dni roboczych – 30 pkt
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium jaką można uzyskać to 30 pkt. Skrócenie czasu należy podać w pełnych dniach. Przez skrócenie czasu Zamawiający rozumie wskazanie liczby dni, o które Wykonawca skróci czas naprawy zgłoszonej usterki w miejscu instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego poniżej wymaganych 6 dni roboczych.

Minimalny czas, po skróceniu, nie może jednak być krótszy niż 3 dni robocze. Skrócony czas nie może być skrócony o więcej niż o 3 dni robocze.
W przypadku gdy Wykonawca nie zaproponuje skrócenia czasu tzn. w druku oferty wpisze „0” (zero) lub zostawi puste miejsce, ewentualnie wstawi kreskę lub inny symbol to otrzyma za to kryterium „0” (zero) punktów.

Najkorzystniejsza oferta
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą liczbą punktów przyznawanych według ustalonych kryteriów we poniższego wzoru:

P = C + S
gdzie:
P – łączna liczba punktów przyzna badanej ofercie
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium CENA(BRUTTO)
S – ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium SKRÓCENIE CZASU NAPRAWY ZGŁOSZONEJ USTERKI U ZAMAWIAJĄCEGO W MIEJSCU INSTALACJI SPRZĘTU
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

MIASTO KONIN/ ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWNICTWA I KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W KONINIE

Adres

Budowlanych 6

62-510 Konin

wielkopolskie , Konin

NIP

6651779163

Tytuł projektu

„Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”

Numer projektu

RPWP.08.03.01-30-0063/16-00

Zapytanie ofertowe

pobierz plik


Załącznik do formularza ofertowego

pobierz plik


Załączniki

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pobierz plik

Załącznik nr 2 formularz ofertowy pobierz plik

Załącznik nr 3 wykaz wykonanych dostaw pobierz plik

Załącznik nr 4 wzór umowy pobierz plik

Załącznik nr 5 oświadczenie pobierz plik

Pytania i odpowiedzi


Odpowiedź na zapytanie 1 pobierz plik

Odpowiedź na zapytanie 2 pobierz plik