Rodo

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kontakt: mailto:iod@koni.um.gov.pl


Klauzula informacyjna dla pracowników, rodziców i uczniów szkoły

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, 62-510 Konin, ul. Budowlanych 6,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@konin.um.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie w zakresie uprawnień wynikających z Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) i wydanych do nich aktów wykonawczych oraz statutu szkoły,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Prawo oświatowe, Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydane do niej akty wykonawcze oraz statut szkoły jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne.